Huisregels en privacy

Om de behandelingen en alle nevenstaande zaken zo efficiënt en prettig mogelijk te laten verlopen, willen wij u graag vooraf enige informatie geven.

Wij vragen u:

 • Bij de eerste afspraak het volgende mee te nemen: (indien in bezit) de verwijzing van de arts of specialist, het meest recente verzekeringspasje of polisblad, en eventueel uw medicijnpaspoort
 • Afmeldingen liefst geruime tijd van te voren door te geven, zodat wij een andere patiënt kunnen inplannen. Dit betekent dat wanneer u niet 24 uur van te voren afzegt, wij genoodzaakt zijn €23 bij u in rekening te brengen
 • In de wachtruimte plaats te nemen tot u door ons persoonlijk wordt opgehaald
 • Uw verwachtingen t.a.v. de behandelingen kenbaar te maken
 • In uw eigen belang vragen te blijven stellen en de veranderingen in uw klachtenbeeld bij iedere nieuwe behandeling aan te geven, dus ook de ongemakken die u thuis ondervindt of op uw werk. Deze informatie geeft ons meer inzicht in uw aandoening en stelt ons in staat het behandelplan waar nodig aan te passen
 • Ter ondersteuning van het behandeleffect onze adviezen en huiswerkoefeningen serieus te nemen en op te volgen

En verder:

 • De eerste afspraak bestaat uit een vraaggesprek en lichamelijk onderzoek waarbij we uw klachten inventariseren. Als blijkt dat wij nog aanvullende informatie nodig hebben, dan nemen wij, met uw goedvinden, contact met de verwijzer op. Aan de hand van al deze informatie wordt een specifiek op uw aandoening gericht behandelprogramma opgesteld, gemotiveerd en met u besproken.
 • Indien in een bepaald stadium van de therapie uw klachtenbeeld daar aanleiding toe geeft en uw behandelaar dit wenselijk acht, kan hij of zij besluiten advies in te winnen bij een collega of u zelfs een aantal keren door deze collega te laten behandelen. Door deze wijze van werken wordt optimaal gebruik gemaakt van de aanwezige deskundigheid in onze praktijk. Echter alleen indien u het hiermee eens bent.
 • Tijdens afwezigheid van uw behandelend fysiotherapeut wordt u, indien u dat wenst, behandeld door een waarnemend fysiotherapeut.
 • Door de behandelresultaten nauwkeurig te evalueren en steeds op het juiste moment de therapie aan te passen aan de veranderingen in uw klachtenbeeld, hoeft niet elke behandeling precies hetzelfde te zijn als de vorige. Dit geldt ook voor de adviezen en/of leefregels en oefeningen die u van ons meekrijgt.
 • U mag te allen tijde uw mening te geven over alle zaken die uw behandeling aangaan. Met als doel de behandeling zo efficiënt mogelijk te maken.
 • Zonder uw toestemming zullen wij geen informatie over uw aandoening aan anderen dan uw verwijzend arts geven. U mag dit behandelverslag uiteraard eerst inzien voordat wij het versturen. Dit betekent ook dat wij alleen informatie verstrekken aan verzekeringsartsen en arbodiensten, indien wij in bezit zijn van een door u ondertekende en gedateerde verklaring waarin u deze diensten machtigt informatie over u in te winnen.

Betalingsvoorwaarden

 • Deze betalingsvoorwaarden maken onderdeel uit van de behandelingsovereenkomsten tussen u als patiënt/cliënt en de fysiotherapeut.
 • Afspraken die niet kunnen worden nagekomen dienen uiterlijk 24 uur voor de behandeling afgezegd te worden. Bij het niet afzeggen of bij afzeggen binnen 24 uur voor de afspraak behoudt de fysiotherapeut zich het recht voor €23 in rekening te brengen bij de patiënt wanneer in de gereserveerde tijd geen andere patiënten kunnen worden behandeld.

Betalingsvoorwaarden volgens richtlijn FWG.

De rechten en plichten van de patiënt zijn binnen onze praktijk vastgelegd in de ‘Modelregeling fysiotherapeut patiënt’ van het KNGF. In onze praktijk wordt gewerkt volgens de centrale richtlijnen fysiotherapie van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). Uw gegevens worden vastgelegd in ons computersysteem conform de Wet Persoons Registratie (WPR). Op al onze vastgelegde gegevens is het privacyreglement van toepassing.

Privacy Policy

Oedeemtherapie Lindenheuvel hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Oedeemtherapie Lindenheuvel houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy.
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Oedeemtherapie Lindenheuvel zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover kunt u contact met ons opnemen.